Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý

Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng gửi đại lý
Rate this post

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng,hạch toán hoa hồng mà đại lý được hưởng, cách kê khai thuế và cách  hàng gửi đại lý bán đúng quy định hiện hành.

 1. Cách hạch toán hoa hồng gửi bán đúng giá:

Căn cứ vào điểm 2.6 Phụ lục 1 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2013:

“2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng ở các địa phương(tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị trực thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức kinh doanh và hạch toán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

A, Sử dụng hóa đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau;

B, Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ;

Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý theo quy định đối với hàng hóa xuất kho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

 • Cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh cửa hàng , cơ sở nhận làm đại lý bán hàng khi bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa điều chuyển hoặc cơ sở có hàng hóa gửi bán(gọi chung là cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho cơ sở hạch toán phụ thuộc, chi nhánh cửa hàng, cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.
 • Trường hợp có số lượng doanh số hàng hoá bán ra lớn, Bảng kê có thể lập cho 5 ngày hay 10 ngày một lần. Trường hợp hàng hóa bán ra có thuế suất thuế GTGT khác nhau phải lập bảng kê riêng cho hàng hóa từng nhóm thuế suất.”
 • Như vậy khi xuất hàng cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, có 2 cách sau:
 • Khi xuất hàng thì xuất hóa đơn GTGT luôn.
 • Khi xuất hàng lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều chuyển nội bộ -> Đại lý: Khi bán hàng phải lập hóa đơn giao cho người mua đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra để gửi cho doanh nghiệp gửi bán => Doanh nghiệp gửi bán lập hóa đơn GTGT cho số hàng hóa thực tế tiêu thụ giao cho đại lý.

Lưu ý: Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài Chính(Tổng cục thuế) phát hành.

 1. Cách kê khai thuế hàng gửi đại lý bán đúng giá:

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT/BTC(Sửa đổi bổ sung khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013TT/BTC

“a, Khai thuế GTGT đối với hoạt động đại lý

 • Người nộp thuế phải là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng gía hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
 • Đối với các hình thức đại lý khác thì người nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.”
 • Như vậy : Không phải khai thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý nhưng phải khai thuế GTGT đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.

Cụ thể: Đại lý sẽ xuất 1 hóa đơn cho doanh nghiệp có hàng gửi bán, trên đó ghi: Hoa hồng đại lý bán đúng giá quy định của chủ hàng gửi bán, thuế GTGT theo thuế suất 10%.

 1. Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng gía hưởng hoa hồng:
 2. Trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT từng khâu độc lập:
 • Trường hợp này các bạn hạch toán như khi hàng bán cho khách hàng
 1. Bên xuất (cơ sở giao hàng)

Nợ TK 131, 111, 112

       Có TK 511

       Có TK 3331

Nợ TK 632

       Có TK 156

 1. Bên đại lý ( Bên giao hàng)

Nợ TK 156

     Có TK 131, 111, 112

 1. Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ.
 2. Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:
 • Khi xuất kho sản phẩm, hàng hóa giao cho các đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi bán

       Có TK 155,156.

 • Khi hàng hóa giao cho các đại lý đã bán được, căn cứ vào hóa đơn bán ra của hàng hóa đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111,112,131…(tổng giá thanh toán)

       Có TK511 –Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

       Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp(33311)

Đồng thời phản ánh của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

       Có TK 157 –Hàng gửi bán

 • Số tiền hoa hồng mà doanh nghiệp phải trả cho đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641,642 –Chi phí bán hàng(hoa hồng đại lý chưa có thuế)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

     Có TK 111,112,131,…

 1. Kế toán ở các đơn vị nhận đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng :
 • Khi nhận được hàng:

+ Khi nhận hàng bán đúng giá hưởng hoa hồng, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ gái trị hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính(Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15).

+ Nếu DN bạn đang sử dụng QĐ 48 thì: Khi nhận hàng bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý vào TK ngoài Bảng cân đối kế toán- Tài khoản 003, khi xuất bán hàng hoặc xuất bán trả lại hàng cho bên giao hàng, ghi bên có Tài khoản 003.

 • Khi hàng hóa nhận bán đại lý đã bán được:

+ Căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế tóan phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 111,112,131,…

     Có TK 331 – Phải trả cho người bán(tổng giá thanh toán).

 • Định kỳ : Khi xác định doanh thu hoa hông bán đại lý được hưởng, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

     Có TK 511- Doanh thu bán hàng

     Có TK 3331 –Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

 • Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng, ghi:

Nợ TK 331 –Phải trả cho người bán

     Có TK 111,112

Chúc các bn thành công !