Có phải hủy hóa đơn khi đã viết sai?

Có phải hủy hóa đơn khi đã viết sai?
1 (20%) 1 vote

Để nắm rõ hơn các nguyên tắc , thủ tục lập, xử lý hóa đơn thuế như thế nào chữ ký số 3A xin trình bày một số các trường hợp thường gặp trong việc xử lý các hóa đơn như sau:

+ Trường hợp 1: nếu chưa xé khỏi cuống hóa đơn thì
– Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại.
– Viết hóa đơn khác thay thế
– Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
Căn cứ:THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
+ Trường hợp 2: nếu đã xé khỏi cuống hóa đơn nhưng chưa giao
– Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
– Viết hóa đơn khác thay thế
– Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
– Lấy bằng keo trong dán lại phía sau tờ hóa đơn với cuống cho liên lại đây là cách chữa cháy theo luật đã xé khỏi cuống thì giao hay chưa giao đều phải làm biên bản thu hồi hóa đơn
– Đây là cách gượng gạo khi ngại nhờ vã khách hàng vì theo luật sẽ sai
Căn cứ:THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
+ Trường hợp 3: nếu đã xé khỏi cuống hóa đơn và đã giao khách hàng hoặc chưa giao khách hàng
– Hai bên chưa khai báo thuế
– Lập biên bản thu hồi hóa đơn
– Gạch chéo ghi rõ sai sót và gấp lại
– Viết hóa đơn khác thay thế
– Khi khai báo sử dụng hóa đơn BC26 ghi vào mục chỉ tiêu Xóa Bỏ [15]
Căn cứ:THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
+ Trường hợp 4: hai bên đã khai báo thuế
– Hai bên đã khai báo thuế
– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
– Xuất hóa đơn điều chỉnh
Căn cứ:THÔNG TƯ Số: 39/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2014 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).