Các công việc kế toán cần làm hàng ngày, tháng, quý, cuối năm

Các công việc kế toán cần làm hàng ngày, tháng, quý, cuối năm
Rate this post

1. Công việc hàng ngày của kế toán

– Ghi chép, thu thập, xử lý và lưu trữ các hóa đơn, chứng từ liên quan kế toán:

  • Khi Doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến các phòng ban như mua bán hàng hóa, chi tiền tạm ứng đi công tác, chi tiền lương…Thì công việc của kế toán là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan(đầu ra, đầu vào) để làm căn cứ cho việc kê khai thuế và hạch toán.
  • Sau khi đã tập hợp được các hóa đơn chứng từ, tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý hay không.
  • Trường hợp phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp, kế toán phải xử lý ngay theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC và các văn bản pháp luật liên quan.

– Vào sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ sách cần thiết khác: Hạch toán trong phần mềm kế toán hay còn gọi là ghi sổ kế toán: Sổ nhật ký chung; Sổ cái; Sổ chi tiết. Nếu làm Excel thì ghi vào sổ Excel để từ đó link qua các loại sổ cái, sổ chi tiết…

Công việc kế toán cần làm hàng ngày, tháng, quý, năm

2. Công việc cuối mỗi tháng

– Dựa vào bảng lương kế toán hạch toán  Tiền lương, tính Bảo hiểm (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp) và kinh phí công đoàn.

– Dựa vào bảng Trích khấu hao tài sản cố định, kế toán tiến hành hạch toán khấu hao tài sản cố định vào những bộ phận có liên quan.

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng. (Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng).

– Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân theo tháng (Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, và có số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong tháng).

– Kiểm kê tài sản (Tiền mặt; Hàng tồn kho; Tài sản cố định và Công cụ dụng cụ; Đối chiếu công nợ) để tiến hành điều chỉnh kịp thời.

3. Công việc hàng quý

– Lập tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo quý (Nếu Doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo quý)

– Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo quý.

– Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

– Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân theo quý (Nếu Doanh nghiệp kê khai theo quý).

Chú ý: Hạn nộp các tờ khai ở trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

4. Công việc cuối năm

– Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản.

– Thực hiện những công việc đối chiếu và gửi thư xác nhận công nợ, nhớ là phải có biên bản đối chiếu công nợ và thư xác nhận để đối chiếu và điều chỉnh kịp thời.

– Thực hiện Lập bảng đối số phát sinh cả năm, sau đó kiểm tra số liệu của các tài khoản từ loại 1 đến loại 9 đã đúng hay chưa để tiến hành lập báo cáo tài chính (Gồm Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính). Để nộp cho cơ quan thuế qua mạng (sử dụng chữ ký số ) trong thời gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm.

– Lập Báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm.

– Lập Báo cáo Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm.

– In và lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán và trình tự các sổ sách chứng từ đó.