Hướng dẫn chi tiết dịch vụ hoàn thuế điện tử

Hướng dẫn chi tiết dịch vụ hoàn thuế điện tử
3.1 (62.86%) 70 votes

1. Mục đích của tài liệu dịch vụ hoàn thuế điện tử

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng sau nâng cấp đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Tài liệu hướng dẫn chi tiết đến từng phân hệ của hệ thống, hướng dẫn NSD từng bước thực hiện chức năng. Tài liệu hướng dẫn có hình ảnh minh họa kèm theo, tạo điều kiện dễ dàng cho NSD thực hiện các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng .

hoan-thue-dien-tu

2.Căn cứ nghiệp vụ của dịch vụ hoàn thuế điện tử

Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn NSD sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng để sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử đáp ứng yêu cầu văn bản nghiệp vụ sau:

– Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;

– Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý dịch vụ hoàn thuế điện tử;

– Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;

– Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

3. Thuật ngữ và chữ viết tắt trong tài liệu dịch vụ hoàn thuế điện tử

Thuật ngữ Chữ viết tắt
Tổng cục thuế TCT
Cục thuế CT
Chi cục thuế CCT
Người nộp thuế NNT
Người sử dụng NSD
Cơ quan thuế CQT
Hệ thống kê khai thuế qua mạng Internet iHTKK

4. Hướng dẫn sử dụng chi tiết dịch vụ hoàn thuế điện tử

Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:

  • Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
  • Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
  • Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
  • Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
  • Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

4.1  Nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

        Tham khảo tại : https://dailychukyso.vn/nop-giay-de-nghi-hoan-thue-dien-tu.aspx

4.2 Tra cứu giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

        Tham khảo tại: https://dailychukyso.vn/tra-cuu-giay-de-nghi-hoan-thue-dien-tu.aspx

4.3 Xem thông báo kết quả hoàn thuế

         Tham khảo tại: https://dailychukyso.vn/xem-thong-bao-ket-qua-hoan-thue-dien-tu.aspx

4.4 Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

         Tham khảo tại: https://dailychukyso.vn/gui-ho-so-bo-sung-dieu-chinh-hoan-thue-dien-tu.aspx

 4.5 Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

         Tham khảo tại: https://dailychukyso.vn/huy-giay-de-nghi-hoan-thue-dien-tu.aspx